Zakon o državnom inspektoratu

 
 

Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) ; 
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19)