Turistička agencija Globus

 
 
 
 
 
Turistička agencija Globus
 

Matice Hrvatske 2, 43000 BJELOVAR   
IBAN: HR4124020061100653731
OIB:67364287166
ID KOD: HR-AB-43-010083070
e-mail: globusbjelovar@gmail.com     
web: www.globus-bjelovar.com
tel./fax: +385 43 327 254 
Mob.:098 975 7920

Turistička agencija "Globus" pruža sljedeće usluge:

 - organiziranje paket aranžmana,sklapanje i provedba ugovora o paket aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu
 - organiziranje kongresa
 - posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket aranžman i izlet)
 - posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
 - posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za prijevozna sredstva)
 - organiziranje prihvata i transfera putnika
 - posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude
 - organiziranje i posredovanje pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera)
 - zastupanje domaćih i stranih turističkih agencija
 - davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
 - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 - pomoć u pribavljanju putnih isprava,vviza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude
 - rezervacije, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr. te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije)
 - organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem kreditnim karticama i putničkim čekovima
 - iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata
 - agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu
 - prodaja

 
 

Područje