Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 88/10) : Izmjene (NN 110/15)

Provedbeni propisi:

•  Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 122/09) ; Ispravak Pravilnika (NN 9/10) ; Izmjene i dopune (NN 61/10) ; Izmjene i dopune (NN 82/10) ; Izmjene (NN 36/11) ; Izmjene i dopune (NN 89/11) ; Izmjene (NN 146/11) ; Izmjene i dopune (NN 141/12) ; Izmjene i dopune (NN 144/12) ; Izmjene (NN 38/13) ; Izmjene i dopune (NN 153/13) ; Izmjene i dopune (NN 126/15) •  Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
•  Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09) ; Dopuna (NN 4/15)
•  Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 19/11) ; (NN 53/12) ; (NN 91/12) ; (NN 28/13) ; (NN 156/14)
•  Arhiva