NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 
 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar na adresu: Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom : « natječaj za direktora ».

 

 

Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije (“Narodne novine, broj 121/10) Turističko vijeće Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

I.   Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članak 21. i 23. i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17 i 72/17), članak 7., te Statutu Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, direktor mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 7. da poznaje rad na osobnom računalu;
 8. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma.

 

II.   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu: Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom “Natječaj za direktora”.


III.   Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • zamolbu
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odonosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS ( potrebno je dostaviti i potvrde poslodavaca ili preslike ugovora o radu, prijema u službu, premještaju, rasporedu ili drugog akta poslodavca kojim je kandidata primio u radni odnos, kojim se dokazuje određeno  radno iskustvo, odnosno iz kojeg će biti razvidan naziv radnog mjesta odnosno poslove koje je kandidat obavljao kod tog poslodavca, potrebnu stručnu spremu za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove);
 • prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 • najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 • dokaz da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima;
 • dokaz da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci;
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice);
 • životopis.

 

IV.   Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

V.   Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  obaviti će se intervju. Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.


VI.   Na web stranici www.tzbbz.hr. i oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije (Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, I. kat) objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua  kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

 

VII.   Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni na e-mail adresu koju su dostavili u dokumentaciji.

 

VIII.   Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE